More Website Templates © TemplateMonster.com - July 18th 2011!

Young Journalist

ดูรูปเพิ่มเติมได้
#1 อบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น

VIDEO
กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพเบื้อง วันที่:17-18 September 2016
อบรมการถ่ายภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียนโครงการ EP ชุมนุม Young Journalist โดยวิทยากรจาก KPR l เรียนรู้ทฤษฎี ฝึกปฏิบัติจริง จากวิถีชีวิตแบบท้องถิ่น
ที่ชุมชนเกาะกลาง เกาะที่มีท้องนา และป่าชายเลนกลางแม่น้ำกระบี่
www.epammart.com
facebook: EP Ammart