More Website Templates © TemplateMonster.com - July 18th 2011!

Sakaerat


 

กิจกรรม ดำน้ำใต้ท้องทะเล

วันที่: 9-15 January 2015

โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ(English Programme: EP ) โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ MEP จำนวน 32 คน ระหว่าง วันที่ 21-26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

1 .สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแก ราชหรือแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช
โดยมีภารกิจการวิจัยทางด้าน สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาสถานีฯ สะแกราช
ได้รับการรับรองจาก UNESCO ภายใต้โครงการ MAB
(Man and Biosphere Progr)
2. Jim Thompson farm ตั้งอยู่ในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่กว่า 900 ไร่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท างเกษตรซึ่งเปิด ให้เข้าชมในเดือนธันวาคม-มก ราคม ของทุกปี ให้บุคคลทั่วไปที่หลงใหลในธ รรมชาติได้ชื่นชม บรรยากาศอันงดงามและ เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเ กษตร พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตของห นอนไหม ชมแปลงพืชผัก และดอกไม้สีสวยสดนานาชนิด